×
Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Regulamin sklepu

CATWALK MULTI CONCEPT SP. Z O.O. (zwaną dalej „Catwalk Sp. z o.o.”) z siedzibą w Wrocławiu przy ul. Braniborska 7/2, 53-680 Wrocław, NIP: 8971899295, REGON: 520625737, jest właścicielem sklepu online e-catwalk.pl oraz całego asortymentu dostępnego w butikach CATWALK MULTI CONCEPT w Zakopanem mieszczących się przy ul. Krupówki 29, ul. Krupówki 25 oraz w Hotelu Aries przy ul. M. Zaruskiego 5, 34-500 Zakopane.

I. Definicje

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do Rejestracji w sklepie online e-catwalk.pl i zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia (z logowaniem lub bez logowania) lub korzysta z innych usług sklepu online e-catwalk.pl (w tym również konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Butiki CATWALK MULTI CONCEPT - butiki prowadzące sprzedaż stacjonarną w Zakopanem, przy ul. Krupówki 29, ul. Krupówki 25 oraz w Hotelu Aries przy ul. M. Zaruskiego 5, 34-500 Zakopane.

e-catwalk.pl – sklep online prowadzony przez Catwalk Sp. z o.o., dostępny dla Klientów na stronie internetowej www.e-catwalk.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupować Asortyment należący do Catwalk Sp. z o.o.

Asortyment – towar oferowany przez Catwalk Sp. z o.o. w sklepie online e-catwalk.pl.

Asortyment „coming soon” – towar, który będzie dostępny w sklepie online e-catwalk.pl; w momencie dotarcia Asortymentu „coming soon” do Butików CATWALK MULTI CONCEPT i wprowadzenia ich do sklepu online e-catwalk.pl, Asortyment „coming soon” zmienia status na Asortyment „Nowość” i zaczyna być dostępny zarówno w Butikach CATWALK MULTI CONCEPT jak i w sklepie online e-catwalk.pl. Cena przy Asortymencie „coming soon” jest ceną orientacyjną i może ulec zmianie przy zmianie statusu na „Nowość”. Cena orientacyjna – wskazana w PLN wartość Asortymentu „coming soon” określona na podstawie przeliczenia ceny wskazanej przez producenta podanej w walucie EURO, zgodnie ze średnim kursem wymiany walut Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia Asortymentu „coming soon”. W momencie zmiany statusu Asortymentu na „Nowość” cena orientacyjna zostanie przeliczona na cenę aktualnie obowiązującą.

Cena aktualnie obowiązująca – wskazana w PLN wartość Asortymentu określona na podstawie przeliczenia ceny wskazanej przez producenta podanej w EURO zgodnie ze średnim kursem wymiany walut Narodowego Banku Polskiego na dzień wprowadzenia Asortymentu do sklepu online e-catwalk.pl i zmiany statusu Asortymentu na „Nowość”.

Rejestracja – proces zakładania Konta w sklepie online e-catwalk.pl przez Klienta.

Formularz Rejestracji – usługa dostępna w sklepie online e-catwalk.pl, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy Konto, przy użyciu którego może dokonywać w sklepie online e-catwalk.pl m.in zakupu Asortymentu.

Konto – wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał pełnej Rejestracji, służący do realizacji składanych Zamówień z logowaniem do Konta, zawierający dane osobowe Klienta, historię Zamówień, listę wybranych produktów dostępnych w sklepie online e-catwalk.pl, liczbę zebranych punktów w ramach Programu Lojalnościowego (jeśli Klient dobrowolnie do Programu Lojalnościowego dołączył).

Zamówienie z logowaniem do Konta – proces wyboru i czasowej rezerwacji towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna w sklepie online e-catwalk.pl, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, jednocześnie nieposiadający Konta, może dokonać w sklepie online e-catwalk.pl zakupu Asortymentu.

Zamówienie bez logowania do Konta - proces wyboru i czasowej rezerwacji towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w Formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.

Formularz Zwrotu - dokument dostępny w sklepie online e-catwalk.pl, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe dokonuje zwrotu w sklepie online e-catwalk.pl zakupionego Asortymentu. Formularz Wymiany - dokument dostępny w sklepie online e-catwalk.pl, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe dokonuje wymiany w sklepie online e-catwalk.pl zakupionego Asortymentu.

Formularz Reklamacji - dokument dostępny w sklepie online e-catwalk.pl, za pomocą którego Klient podając swoje dane osobowe dokonuje reklamacji w sklepie online e-catwalk.pl zakupionego Asortymentu.

Program Lojalnościowy - usługa dostępna w sklepie online e-catwalk.pl, dająca możliwość zbierania punktów za zrealizowane Zamówienia, które uprawniają do rabatów.

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących sprzedaż w sklepie online e-catwalk.pl.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep online e-catwalk.pl prowadzony jest przez Catwalk Sp. z o.o.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Catwalk Sp. z o.o. a Klientami umów sprzedaży Asortymentu, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu online e-catwalk.pl.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu online e-catwalk.pl. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych sklepu online e-catwalk.pl. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta. Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie online e-catwalk.pl konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie sklepu online e-catwalk.pl, odnoszące się do Asortymentu (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Informacja o cenie podawana na stronie sklepu online e-catwalk.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu V ust. 6 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu Zamówienia (otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu V ust. 6 Regulaminu), cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie online e-catwalk.pl, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnego Asortymentu.
 6. Klienci mają możliwość zakupu Asortymentu w sklepie online e-catwalk.pl niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
 7. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Catwalk Sp. z o.o..
 8. Klienci mają możliwość wymiany lub zwrotu wcześniej zakupionego Asortymentu, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta) poprzez wypełnienie Formularza Wymiany lub Formularza Zwrotu dostępnego na stronie sklepu online e-catwalk.pl i wysłanie go wraz z wymienianym/zwracanym produktem/produktami na adres CATWALK MULTI CONCEPT ul. Krupówki 25, 34-500 Zakopane.
 9. Klienci mają możliwość korzystania z przywilejów wynikających z dobrowolnego dołączenia do Programu Lojalnościowego tylko i wyłącznie po dokonaniu Rejestracji i dokonywaniu Zamówień z logowaniem do Konta.
 10. Promocje w sklepie online e-catwalk.pl nie podlegają łączeniu się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

III. Zasady i warunki korzystania ze sklepu online e-catwalk.pl

 1. Warunkiem korzystania z usług sklepu online e-catwalk.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie, Klient akceptuje treść Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówień.
 2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Catwalk Sp. z o.o. nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
 3. Catwalk Sp. z o.o. podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas Rejestracji oraz podczas składania Zamówień.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:Catwalk Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa korzystania ze sklepu online e-catwalk.pl, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług sklepu online e-catwalk.pl, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Catwalk Sp. z o.o..
  1. korzystania z usług oferowanych przez Catwalk Sp. z o.o. w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu sklepu online e-catwalk.pl, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Catwalk Sp. z o.o.;
  3. korzystania z usług oferowanych przez Catwalk Sp. z o.o. w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  4. korzystania z usług oferowanych przez Catwalk Sp. z o.o. w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Catwalk Sp. z o.o., z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu online e-catwalk.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 5. Catwalk Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa korzystania ze sklepu online e-catwalk.pl, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług sklepu online e-catwalk.pl, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Catwalk Sp. z o.o..
 6. Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Asortyment jest dostępny w magazynie Catwalk Sp. z o.o.. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej sklepu online e-catwalk.pl, odnoszącej się do konkretnego Asortymentu. W przypadku braku dostępności Zamówionego Asortymentu, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru - zmiany Zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z Zamówienia. Klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail. W przypadku anulowania opłaconego już Zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za Zamówiony Asortyment, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Catwalk Sp. z o.o. zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu Zamówienia. Zwrot należności nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w wypełnionym Formularzu Zwrotu. W przypadku zwrotu należności, punkty naliczone w ramach Programu Lojalnościowego za to Zamówienie zostaną odjęte.

IV. Zasady Rejestracji

 1. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta, poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego w sklepie online e-catwalk.pl, w którym Klient podaje swoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres email, dzień i miesiąc urodzenia (opcjonalnie), płeć oraz nadaje swoje indywidualne hasło. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego Klient otrzymuje je wiadomość na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym z potwierdzeniem Rejestracji. Potwierdzenie jest jednoznaczne z aktywacją indywidualnego Konta, z którego Klient może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz indywidualnego hasła.
 2. Jeśli Klient nie pamięta hasła dostępu do Konta, powinien wysłać wiadomość poprzez Formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie logowania sklepu online e-catwalk.pl, podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na adres zostanie wysłana wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym chęć zmiany hasła, a następnie druga wiadomość e-mail z wygenerowanym nowych hasłem.
 3. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym, adresy dostaw i dane do rozliczeń, historię zakupów dokonywanych w sklepie online e-catwalk.pl, rachunki, kody rabatowe, listę wybranych produktów dostępnych w sklepie online e-catwalk.pl (lista życzeń), listę produktów niedostępnych, co do których Klient wyraził zainteresowanie w zakresie kolejnej dostawy, oraz liczbę zebranych punktów w ramach Programu Lojalnościowego (jeśli Klient dobrowolnie do Programu Lojalnościowego dołączył).
 4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji przy pomocy Formularza dostępnego w sklepie online e-catwalk.pl, w przypadku ich zmiany. Klient ponosi odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji. Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
 5. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta.
 6. Do korzystania z indywidualnego Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane były wskazane podczas Rejestracji.
 7. Klient oświadcza, że dane podane w Formularzu Rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

V. Przyjmowanie i realizacja Zamówień

 1. Zamówienie od Klienta jest przyjmowane przez sklep online e-catwalk.pl za pośrednictwem Formularza Zamówień, z możliwością wybrania przez Klienta złożenia Zamówienia z logowaniem do Konta, jak i Zamówienia bez logowania do Konta.
 2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane w dni powszednie do godziny 13:00.
 3. Zamówienie z logowaniem do Konta polega na wyborze i czasowej rezerwacji Asortymentu do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.
 4. Zamówienie bez logowania do Konta polega na wyborze i czasowej rezerwacji Asortymentu do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w Formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.
 5. Złożenie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”) stanowi ofertę Klienta złożoną Catwalk Sp. z o.o. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Po złożeniu Zamówienia Asortymentu Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że Zamówienie dotarło do sklepu online e-catwalk.pl i jest przygotowywane. W kolejnej wiadomości e-mail Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie Zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdza zawarcie umowy sprzedaży Asortymentu z Klientem. Wiadomość jest wysyłana na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji jeśli dokonuje Zamówienia z logowaniem lub na adres e-mail podany w Zamówieniu jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.
 7. Jeśli Zamówienie zostaje złożone z wybraną formą płatności „przelew” lub „płatność online” w dniach roboczych od poniedziałku do czwartku rezerwacja wybranych produktów obowiązuje do 48 godzin (2 dni). W przypadku braku wpłaty za złożone Zamówienie, po przekroczeniu czasu rezerwacji, Zamówienie otrzymuje status „anulowane”, a Asortyment ponownie jest dostępny w sklepie online e-catwalk.pl. Wiadomość o anulowaniu Zamówienia jest wysłana do Klienta na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji jeśli dokonuje Zamówienie z logowaniem lub na adres e-mail podany w Zamówieniu jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.
 8. Jeśli Zamówienie zostaje złożone z wybraną formą płatności „przelew” lub „płatność online” w dniach od piątku do niedzieli oraz w święta rezerwacja wybranych produktów obowiązuje do 96 godzin (4 dni). W przypadku braku wpłaty za złożone Zamówienie, po przekroczeniu czasu rezerwacji, Zamówienie otrzymuje status „anulowane”, a Asortyment ponownie jest dostępny w w sklepie online e-catwalk.pl. Wiadomość o anulowaniu Zamówienia jest wysłana do Klienta na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji jeśli dokonuje Zamówienia z logowaniem lub na adres e-mail podany w Zamówieniu jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.
 9. Jeśli Zamówienie zostaje złożone z wybraną formą płatności „za pobraniem” założony czas rezerwacji wybranych produktów odpowiada regulaminowej liczbie dni na zwrot, w tej chwili 14 dni.
 10. W Zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianego Asortymentu, formy płatności oraz jego dostawy, a także podaje adres dostawy (lub wybiera go z zapisanych w Koncie) i ewentualnie dane do faktury, jeżeli Klient zgłosił chęć jej otrzymania. Po złożeniu Zamówienia zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko wyjątkowo, po uzyskaniu zgody Catwalk Sp. z o.o. oraz przed wydaniem Asortymentu przewoźnikowi/kurierowi lub innemu podmiotowi, który będzie dostarczał Zamówiony Asortyment.
 11. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, który wysyłany jest do Klienta wraz z Zamówionym Asortymentem. Na życzenie Klienta wystawiana jest także faktura. W tym celu Klient zaznacza odpowiednią opcję w Zamówieniu.
 12. Orientacyjny termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych i jest zależny między innymi od:Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 30 dni, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia, poprzez przesłanie do Catwalk Sp. z o.o. oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Catwalk Sp. z o.o. niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Asortymentu.
  1. wybranej przez Klienta formy płatności – w przypadku wyboru opcji „przelew” realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym ICatwalk Sp. z o.o. wpłaty za Asortyment oraz za koszty dostawy;
  2. dnia tygodnia (roboczy/święto) złożenia Zamówienia;
  3. dostępności Asortymentu.
 13. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 30 dni, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia, poprzez przesłanie do Catwalk Sp. z o.o. oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Catwalk Sp. z o.o. niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Asortymentu.
 14. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 15. Catwalk Sp. z o.o. zastrzega, że w przypadku Zamówienia z logowaniem do Konta bądź Zamówienia bez logowania do Konta, już złożonego na wybrany Asortyment, dokonywanie modyfikacji Zamówienia nie jest możliwe. W wyjątkowych sytuacjach jeśli Klient zdecyduje się na inny model powinien ponownie złożyć Zamówienie z logowaniem do Konta bądź Zamówienie bez logowania do Konta na alternatywny Asortyment jednocześnie niezwłocznie informując mailowo bądź telefonicznie sklep online e-catwalk.pl.

VI. Ceny asortymentu i koszty dostawy

 1. Wszystkie ceny Asortymentu zamieszczone w sklepie online e-catwalk.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Asortymentu nie obejmują kosztów transportu i dostawy Asortymentu. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronach sklepu online e-catwalk.pl.
 3. Koszt dostawy Asortymentu ponosi Klient i jest on doliczany do wartości Zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego Zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i formy płatności wybranego przez Klienta.
 4. Cena podana przy każdym Asortymencie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Sklep online e-catwalk.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Asortymentu będącego w ofercie sklepu online e-catwalk.pl - dotyczy to całego Asortymentu a w szczególności tego, który zmienia swój status z Asortymentu „coming soon” na Asortyment „nowość” z orientacyjnej na aktualnie obowiązującą, zgodnie z definicjami Rozdziału I niniejszego regulaminu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Asortymentu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Koszty dostawy Asortymentu zostaną uwzględnione w paragonie fiskalnym wysyłanym do Klienta wraz z Zamówionym Asortymentem. Na życzenie Klienta wystawiana jest także faktura. W tym celu Klient zaznacza odpowiednią opcję w Zamówieniu.
 7. Klientom, którym przysługuje rabat uzyskany poprzez zebranie odpowiedniej liczby punktów w ramach Programu Lojalnościowego, automatycznie naliczany jest aktualnie przysługujący rabat podczas dokonywania Zamówienia z logowaniem do Konta. Zarówno zbieranie punktów jak i możliwość korzystania ze rabatu, przysługującego w ramach Programu Lojalnościowego, możliwe jest tylko i wyłącznie podczas dokonywania Zamówienia z logowaniem. Jeśli Klient ma wystarczającą liczbę punktów do udzielenia mu rabatu, cena Zamówionego Asortymentu pomniejszana jest o wartość przyznanego rabatu. Informacja o rabacie widoczna jest w podsumowaniu Zamówienia. Rabat może być wykorzystany wyłącznie przez Klienta na zakup Asortymentu. Kwota stanowiąca równowartość rabatu nie podlega wypłacie na rzecz Klienta.
 8. Klientom, którym przysługuje rabat wynikający z otrzymanego jednorazowego kodu rabatowego, jeśli zostaną spełnione wszystkie niezbędne warunki danej promocji umożliwiające realizację kodu określone w Regulaminie danej Promocji, automatycznie naliczany jest aktualnie przysługujący rabat po wpisaniu go w dedykowane pole podczas składania Zamówienia z logowaniem do Konta bądź bez logowania. Informacja o rabacie widoczna jest w podsumowaniu Zamówienia. Rabat może być wykorzystany wyłącznie przez Klienta na zakup Asortymentu. Kwota stanowiąca równowartość rabatu nie podlega wypłacie na rzecz Klienta.

VII. Płatności i kody rabatowe

 1. Przy składaniu Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Asortyment spośród możliwości podanych w sklepie online e-catwalk.pl.
 2. Płatność za Asortyment za pobraniem możliwa jest w przypadku Zamówienia nie przekraczającego kwoty 6.000,00 złotych brutto (sześciu tysięcy złotych).
 3. W przypadku wybranego Asortymentu sklep online e-catwalk.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.
 4. W przypadku wybranych sposobów dostawy oraz w zależności czy dostawa jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej czy do krajów Unii Europejskiej, sklep online e-catwalk.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dokonania zapłaty za Zamówienie.
 5. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od sklepu online e-catwalk.pl lub karty podarunkowej otrzymanej w Butikach CATWALK MULTI CONCEPT przy ul. Krupówki 29, ul. Krupówki 25 oraz w Hotelu Aries przy ul. M. Zaruskiego 5, 34-500 w Zakopanem.
 6. Karty podarunkowe o wartości 100 zł otrzymane w ramach promocji „Karta Podarunkowa o wartości 100 zł" mogą być realizowane tylko i wyłącznie od wartości Zamówienia 1 500 zł. Karty podarunkowe są jednorazowe i ważne przez dwa miesiące. Data ważności liczona jest od dnia dokonania zakupów, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie zakupu.
 7. Catwalk Sp. z o.o. organizuje promocje okazjonalne i czasowe z wykorzystaniem kodów rabatowych. Szczegóły dotyczące aktualnych promocji są zamieszczane w zakładce Regulaminy Promocji.

VIII. Dostawa asortymentu

 1. Dostawa Asortymentu odbywa się w sposób wybrany przez Klienta (kurier bądź odbiór osobisty) i określony w Zamówieniu.
 2. Dostawa Asortymentu możliwa jest zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i w krajach Unii Europejskiej.
 3. Przy odbiorze Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać w obecności kuriera sprawdzenia stanu przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub naruszeń przesyłki Klient i kurier sporządzają i podpisują odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadamia się o powyższym fakcie Catwalk Sp. z o.o..
 4. Catwalk Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Asortymentu lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy.
 5. Wszystkie przesyłki wysyłane przez firmę Catwalk Sp. z o.o. są dodatkowo ubezpieczone, wartość ubezpieczenia w przypadku wysyłek na terenie Polski wynosi 50 000 zł, a przesyłek w krajach Unii Europejskiej 10 000 zł. W przypadku zaginięcia bądź uszkodzenia paczki, zostanie zwrócona równowartość zamówienia.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. Cały Asortyment dostępny w sklepie online e-catwalk.pl pochodzi z legalnego źródła, jest oryginalny.
 2. Catwalk Sp. z o.o. ma obowiązek dostarczyć Klientowi Asortyment wolny od wad.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. Catwalk Sp. z o.o. odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Asortymentu zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami powołanej wyżej ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
 5. Klientowi przysługuje prawo korzystania z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i złożenia reklamacji w sklepie online e-catwalk.pl w związku z niezgodnością Asortymentu z umową sprzedaży.
 6. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie wadliwego Asortymentu, jak również innego Asortymentu niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie Zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Asortymentów.
 7. Reklamację należy złożyć poprzez wypełnienie Formularza Reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu online e-catwalk.pl i wysłanie go wraz z reklamowanym produktem/produktami na adres CATWALK MULTI CONCEPT ul. Krupówki 25, 34-500 Zakopane.
 8. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres wysyłki oraz adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie, jeśli Zamówienie było składane z logowaniem, numer Zamówienia, wybraną formę płatności, numer konta, datę zakupu, opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Catwalk Sp. z o.o. zwróci się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.
 10. Jeżeli zakupiony Asortyment jest niezgodny z umową, Klient może:Catwalk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Asortymentu od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
  1. żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę;
  2. żądać wymiany Asortymentu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów;
  3. żądać odpowiedniego obniżenia ceny Asortymentu;
  4. odstąpić od umowy.
 11. Catwalk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Asortymentu od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Asortymentu ponosi Catwalk Sp. z o.o..
 13. Jeśli wadliwy Asortyment zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, wówczas sklep online e-catwalk.pl zwraca koszty odesłania wadliwego Asortymentu poniesione przez Klienta oraz na swój koszt wysyła mu naprawiony lub wymieniony Asortyment. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, a Klient podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy zwrotowi podlegają cena Asortymentu, zapłacona przez Klienta wraz z kosztami poniesionymi przez Klienta, związanymi z dostawą Asortymentu do Klienta oraz odesłaniem Asortymentu do sklepu online e-catwalk.pl.
 14. Zwrot należności nastąpi tą samą formą płatności, którą wybrał Klient podczas składania Zamówienia w przypadku płatności w serwisach PayPal i PayU i, natomiast w przypadku tradycyjnego przelewu i za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w wypełnionym Formularzu Reklamacyjnym. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zwracany jest zawsze rabat wykorzystany w danym Zamówieniu. W przypadku zwrotu należności, punkty naliczone w ramach Programu Lojalnościowego za to Zamówienie zostaną odjęte.
 15. Sklep online e-catwalk.pl odpowiada za niezgodność Asortymentu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Asortymentu Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Asortymentu. Klient traci uprawnienia do żądania doprowadzenia Asortymentu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Asortymentu z umową nie zawiadomi o tym sklepu online e-catwalk.pl.
 16. Powyższe wymagania, co do postępowania reklamacyjnego nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 17. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.

X. Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Asortymentu kupionego w sklepie online e-catwalk.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta). Odstąpienia należy dokonać poprzez wypełnienie Formularz Zwrotu dostępnego na stronie sklepu online e-catwalk.pl i wysłanie go wraz ze zwracanym produktem/produktami na adres CATWALK MULTI CONCEPT ul. Krupówki 25, 34-500 Zakopane. Koszt wysyłki zwracanych produktów ponosi Klient. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
 2. Asortyment powinien zostać odesłany przez Klienta na adres podany przez Catwalk Sp. z o.o. w opakowaniu, w którym go otrzymał, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia czy otrzymany Asortyment jest zgodny z zawartą umową. Jednakże stopień ingerencji Klienta, w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia przez Klienta deklaracji zwrotu.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą, a Catwalk Sp. z o.o. dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment. Zwrotowi podlega także poniesiony przez Klienta koszt dostawy Asortymentu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Catwalk Sp. z o.o.).
 4. Zwracany Asortyment musi być kompletny i w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w szczególności celu zapoznania się z wyglądem Asortymentu, zbadania jego zgodności z umową (Zamówieniem). Klient powinien się liczyć z możliwością wykonania prawa odstąpienia i dokonywać tylko czynności zwykłego zarządu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec:Zwracany Asortyment należy w miarę możliwości odsyłać razem z otrzymanym z nim paragonem fiskalnym lub fakturą. Koszt transportu Asortymentu, zarówno na terenie Polski jak i Unii Europejskiej, zwróconego przez Klienta pokrywa Klient.
  1. Asortymentu o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  2. Asortymentu, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony, np. bielizna osobista, stroje kąpielowe.
 6. Zwracany Asortyment należy w miarę możliwości odsyłać razem z otrzymanym z nim paragonem fiskalnym lub fakturą. Koszt transportu Asortymentu, zarówno na terenie Polski jak i Unii Europejskiej, zwróconego przez Klienta pokrywa Klient.
 7. Zwrot należności nastąpi tą samą formą płatności, którą wybrał Klient podczas składania Zamówienia w przypadku płatności w serwisach PayPal i PayU, natomiast w przypadku tradycyjnego przelewu i za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w wypełnionym Formularzu Zwrotu.
 8. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zwracany jest zawsze rabat wykorzystany w danym Zamówieniu. W przypadku zwrotu należności, punkty naliczone w ramach Programu Lojalnościowego za to Zamówienie zostaną odjęte.
 9. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy jednorazowego kodu rabatowego, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a ponowne użycie jednorazowego kodu rabatowego przy kolejnym zamówieniu nie będzie już możliwe.
 10. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów dotyczących odstąpienia od umowy, Catwalk Sp. z o.o. odeśle Klientowi zwrócony Asortyment na jego koszt.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Asortymentu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza wskazany w ust. 5.

XI. PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Niniejszy rozdział Regulaminu oraz postanowienia dodatkowe do Regulaminu mają zastosowanie tylko i wyłącznie do Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta.
 2. Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta jest osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przepisy dotyczące konsumenta, o których mowa w art. 385[1]-385[3] Kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziale 4 - prawo odstąpienia od umowy, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta, stosuje się do Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta.
 3. Właściciel sklepu Catwalk Sp. z o.o. postanowił zawrzeć zupełne pouczenie o prawie Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta do odstąpienia od umowy w postanowieniach dodatkowych do niniejszego Regulamin. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta w szczególności w odniesieniu do umów: o świadczenie usług w tym sprzedaży dostępnych towarów, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umów.

XII. Zasady Programu Lojalnościowego

 1. Klient ma możliwość dołączenia do Programu Lojalnościowego dobrowolnie, podczas zakładania Konta lub w panelu Moje Konto > Moje punkty.
 2. Klient w ramach Programu Lojalnościowego za każde wydane 5 zł (brutto) w sklepie online e-catwalk.pl otrzymuje 1 punkt.
 3. Po zgromadzeniu 5 000 punktów Klient otrzymuje stały rabat 5% na produkty ze sklepu online e-catwalk.pl nieobjęte promocją cenową.
 4. Po zgromadzeniu 10 000 punktów Klient otrzymuje stały rabat 10% na produkty ze sklepu online e-catwalk.pl nieobjęte promocją cenową.
 5. Zarówno zbieranie punktów, jak i możliwość korzystania ze stałego rabatu, przysługującego w ramach Programu Lojalnościowego, możliwe są wyłącznie podczas dokonywania Zamówienia z logowaniem realizowanego w sklepie online e-catwalk.pl.
 6. Zwrot zakupionego Asortymentu jest jednoznaczny z odjęciem wcześniej przyznanych punktów za transakcje online.
 7. Punkty nigdy nie tracą ważności.
 8. Promocje nie łączą się.

XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CATWALK MULTI CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wrocławiu, ul. Braniborska 7/2, 53-680 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wrocławiu, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000937023, REGON: 520625737, NIP: 8971899295;
  Dane kontaktowe Administratora: e-mail: catwalk.sklep@gmail.com; tel. +48 666 200 773;
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu:Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  1. podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
  2. zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:
   1. obowiązki z tytułu rękojmi za wady - przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi
   2. obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
   3. obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
   4. przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
  4. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:
   1. ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu;
   2. worzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w systemach informatycznych - przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
   3. celów marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych Administratora - przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;
 3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Klientom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych W przypadku, gdy Klient uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klient ma również w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w ramach sklepu online e-catwalk.pl jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Sklepie (np. rejestracja konta) lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w sklepie online e-catwalk.pl.
 6. Wszelkie zgody wyrażone w ramach sklepu online e-catwalk.pl dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane.
 7. Dane osobowe Klienta są przechowywane i zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep online e-catwalk.pl zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://e-catwalk.pl/content/2-polityka-prywatnosci.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Catwalk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na stronie sklepu online e-catwalk.pl.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do sklepu online e-catwalk.pl (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w sklepie online e-catwalk.pl) lub podczas składania Zamówienia bez logowania.
 3. Klientów, którzy dokonali zakupu danego Asortymentu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin wiążący w dacie złożenia Zamówienia.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Butików CATWALK MULTI CONCEPT oraz sklepu online e-catwalk.pl), układu i kompozycji stron internetowych sklepu online e-catwalk.pl, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Catwalk Sp. z o.o..
 5. Nazwy Asortymentu i producentów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, Catwalk Sp. z o.o. może rozwiązać umowę sprzedaży z Klientem oraz dochodzić stosownych roszczeń, jak również czasowo zablokować dostęp do serwisu.
 7. Catwalk Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości Catwalk Sp. z o.o. na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Catwalk Sp. z o.o. przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 8. Catwalk Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w sklepie online e-catwalk.pl w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta.
 9. Wszelkie spory mogące powstać w związku z umową sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem niebędących Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta Klientem a Catwalk Sp. z o.o. zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 10. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Catwalk Sp. z o.o. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in:W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
  1. zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Catwalk Sp. z o.o.;
  3. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Catwalk Sp. z o.o. udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Klient ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku.
 13. Regulamin obowiązujący przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu jest do wglądu tutaj.
 14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin sklepu”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje sklep online e-catwalk.pl o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

Postanowienia Dodatkowe do Regulaminu

 1. Odstąpienie od umowy - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta.
 2. Niniejsze pouczenie ma zastosowanie wyłącznie do Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, to jest do osoby fizycznej zawierającej ze sklepem e-catwalk.pl umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w dalszej części postanowień dodatkowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej ze sklepem online e-catwalk.pl poprzez wypełnienie Formularza Zwrotu dostępnego na stronie sklepu online e-catwalk.pl i wysłanie go wraz ze zwracanym produktem/produktami na adres CATWALK MULTI CONCEPT ul. Krupówki 25, 34-500 Zakopane. Koszt wysyłki zwracanych produktów ponosi Klient.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje produkt/produkty, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia produktu/produktów w posiadanie przez Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą, a Catwalk Sp. z o.o. dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment. Zwrotowi podlega także poniesiony przez Klienta koszt dostawy Asortymentu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Catwalk Sp. z o.o.)..
 6. Catwalk Sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta, chyba że Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić rzecz Sklepowi Catwalk Sp. z o.o lub przekazać go osobie upoważnionej przez Catwalk Sp. z o.o do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Catwalk Sp. z o.o wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Catwalk Sp. z o.o nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;jeżeli Catwalk Sp. z o.o świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

Otrzymuj informację o nowościach i wyprzedażach

Możesz zrezygnować w każdej chwili. W tym celu należy odnaleźć szczegóły w naszej informacji prawnej.

Menu

Ustawienia

Zgoda na pliki cookie

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się