×
Kliknij, aby zobaczyć więcej produktów.
Nie znaleziono żadnych produktów.

Regulaminy promocji

REGULAMIN PROMOCJI „ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER, A OTRZYMASZ OD NAS 100 ZŁ”

§ 1 Organizator Promocji

 1. Promocja „Zapisz się na newsletter, a otrzymasz od nas 100 zł” (w dalszej części zwanej "Promocją") organizowana jest przez CATWALK SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Braniborska 7/2, 53-680 Wrocław, NIP: 8971899295, REGON: 520625737, właściciela sklepu online e-catwalk.pl oraz całego asortymentu dostępnego w butikach CATWALK MULTI CONCEPT w Zakopanem mieszczących się przy ul. Krupówki 29, ul. Krupówki 25 oraz w Hotelu Aries przy ul. M.Zaruskiego 534-500 Zakopane (w dalszej części zwana "Organizatorem").
 2. Zasady Promocji określone są w niniejszym Regulaminie (w dalszej części zwanym "Regulaminem"), który dostępny jest w sklepie online e-catwalk.pl. 

§ 2 Zasady promocji

 1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie (mające ukończone 18 lat) posiadające obywatelstwo Unii Europejskiej, z wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Promocja trwa od 17 września 2016 r. do odwołania.
 3. Do wzięcia udziału w Promocji uprawnione są osoby, którzy dokonają czynności określonych w § 2 p. 4 i 5 (zwane w dalszej części „Uczestnikami” bądź pojedynczo „Uczestnikiem”).
 4. Zapiszą się na newsletter Organizatora poprzez wskazanie adresu e-mail na stronie sklepu online e-catwalk.pl oraz wybranie opcji "Zapisz się" lub zaznaczą podczas rejestracji opcję „Chcę zapisać sie do newslettera CATWALK i otrzymać 100 zł za zakupy w e-catwalk.pl. Akceptuję regulamin newslettera.” i wybiorą opcję „REJESTRUJ SIĘ >”.
 5. Dokonają jednorazowo zakupu w sklepie online e-catwalk.pl na kwotę minimum 1 500 zł (brutto).
 6. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 Uczestnik Promocji otrzyma na wskazany adres mailowy wiadomość e-mail zawierającą indywidualny kod rabatowy na kwotę 100 zł (brutto), do wykorzystania podczas jednorazowego zakupu w sklepie online e-catwalk.pl na kwotę minimum 1 500 zł (brutto).
 7. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i go zaakceptować.
 8. Kod rabatowy jest jednorazowy i nie podlega wymianie na jego równowartość pieniężną.
 9. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami i obowiązuje tylko i wyłącznie na produkty nieprzecenione.
 10. Kod rabatowy ważny jest przez dwa miesiące. Data ważności kodu wskazana jest wiadomości e-mail zawierającej kod.
 11. Udział w Promocji nie rodzi po stronie Uczestnika dalszych roszczeń względem Organizatora aniżeli wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

§ 3 Ochrona danych osobowych

 1. Zapisując się do Newslettera w sklepie online e-catwalk.pl Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szczególności adresu e-mail, imienia i numeru telefonu w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Promocji i wysyłką newslettera.jego danych osobowych w szczególności adresu e-mail, imienia i numeru telefonu w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Promocji i wysyłką newslettera.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika jest Organizator, tj. CATWALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wrocławiu, ul. Braniborska 7/2, 53-680 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wrocławiu, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000937023, REGON: 520625737, NIP: 8971899295;
  Dane kontaktowe Administratora: e-mail: catwalk.sklep@gmail.com; tel. +48 666 200 773;
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
  1. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na przesyłaniu newslettera przez Administratora – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.– na podstawie udzielonej zgody,
 4. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze. Mogą zostać również udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 3), bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przesyłania newslettera i prawidłowej realizacji Promocji, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od Administratora oraz niemożnością wzięcia udziału w Promocji.
 7. Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, które Uczesnik dostarczył Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda, ma on prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  4. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Uczestnikowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej).
 8. Nadto, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uzna on, że przetwarzanie danych narusza RODO.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
 2. Regulamin został opublikowany w dniu 17 września 2016 r.
 3. Wszelkie informacje związane z Promocją Uczestnicy mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@e-catwalk.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu + 48 666 200 773. Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania zapytania przez Organizatora.
 4. Wszelkie spory związane ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, zawieszenia stosowania Regulaminu lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez wskazywania przyczyny.
 6. Publikacja zmienionego Regulaminu pod adresem wskazanych w §1 ust. 2 Regulaminu równoznaczna jest z jego podaniem do publicznej wiadomości.
 7. Zmiany, zawieszenie stosowania Regulaminu lub zakończenie Promocji nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany, zawieszenia stosowania Regulaminu lub zakończenia Promocji. 


REGULAMIN PROMOCJI „KARTA PODARUNKOWA O WARTOŚCI 100 ZŁ”

§ 1 Organizator Promocji

 1. Promocja „Karta Podarunkowa o wartości 100 zł” (w dalszej części zwanej "Promocją") organizowana jest przez CATWALK SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Braniborska 7/2, 53-680 Wrocław, , NIP: 8971899295, REGON: 520625737, właściciela sklepu online e-catwalk.pl oraz całego asortymentu dostępnego w butikach CATWALK MULTI CONCEPT w Zakopanem mieszczących się przy ul. Krupówki 29, ul. Krupówki 25 oraz w Hotelu Aries przy ul.M.Zaruskiego 534-500 Zakopane (w dalszej części zwana "Organizatorem").
 2. Zasady Promocji określone są w niniejszym Regulaminie (w dalszej części zwanym "Regulaminem"), który dostępny jest w sklepie online e-catwalk.pl.

§ 2 Zasady promocji

 1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie (mające ukończone 18 lat) posiadające obywatelstwo Unii Europejskiej, z wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Wzięcie udziału w Promocji jest dobrowolne oraz równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Promocja trwa od 17 września 2016 r. do odwołania.
 4. Do wzięcia udziału w Promocji uprawnione są osoby, którzy dokonają czynności określonych w § 2 p. 4 i/lub 5 (zwane w dalszej części „Uczestnikami” bądź pojedynczo „Uczestnikiem”).
 5. Dokonają jednorazowego zakupu w stacjonarnych Butikach CATWALK MULTI CONCEPT, mieszczących się przy ul. Krupówki 29, ul. Krupówki 25 oraz w Hotelu Aries przy ul.M.Zaruskiego 534-500 Zakopane, na kwotę minimum 2 500 zł (brutto).
 6. Dokonają jednorazowo zakupu w sklepie online e-catwalk.pl na kwotę minimum 1 500 zł (brutto).
 7. Po dokonaniu czynności, o której mowa w § 2, p. 5 Uczestnik Promocji otrzyma Kartę podarunkową z kodem rabatowym o wartości 100 zł, do wykorzystania podczas jednorazowego zakupu w sklepie online e-catwalk.pl na kwotę minimum 1 500 zł.
 8. Po dokonaniu czynności, o której mowa w § 2, p. 6, Uczestnik Promocji otrzyma mailem kod rabatowy o wartości 100 zł, do wykorzystania podczas jednorazowego zakupu w sklepie online e-catwalk.pl na kwotę minimum 1 500 zł.
 9. Uczestnik może zrealizować kod rabatowy wyłącznie podczas dokonywania jednorazowego zakupu w sklepie online e-catwalk.pl.
 10. Kod rabatowy jest jednorazowy i nie podlega wymianie na jego równowartość pieniężną.
 11. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami.
 12. Kod rabatowy ważny jest przez dwa miesiące. W przypadkach określonych w § 2 p. 5 i 7 data ważności kodu liczona jest od dnia dokonania zakupów i przekazania karty podarunkowej, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie zakupu. W przypadkach określonych w § 2 p. 6 i 8 ważność kodu wskazana jest w wiadomości e-mail zawierającej kod.
 13. Udział w Promocji nie rodzi po stronie Uczestnika dalszych roszczeń względem Organizatora aniżeli wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
 2. Regulamin został opublikowany w dniu 17 września 2016 r.
 3. Wszelkie informacje związane z Promocją Uczestnicy mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@e-catwalk.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu + 48 666 200 773. Odpowiedzi będą udzielanie w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania zapytania przez Organizatora.
 4. Wszelkie spory związane ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, zawieszenia stosowania Regulaminu lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez wskazywania przyczyny.
 6. Publikacja zmienionego Regulaminu pod adresem wskazanych w §1 ust. 2 Regulaminu równoznaczna jest z jego podaniem do publicznej wiadomości.
 7. Zmiany, zawieszenie stosowania Regulaminu lub zakończenie Promocji nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany, zawieszenia stosowania Regulaminu lub zakończenia Promocji.


REGULAMIN PROMOCJI „KODY RABATOWE”

 1. Kod rabatowy kwotowy lub procentowy upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej na e-catwalk.pl z rabatem zamieszczonym na kuponie.
 2. Rabat udzielany jest na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku I jest naliczany od sumy cen wszystkich towarów.
 3. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w sklepie e-catwalk.pl.
 4. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie e-catwalk.pl.
 5. Kody rabatowe nie sumują się.
 6. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 7. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi lub procentowymi udzielanymi przez właściciela sklepu internetowego e-catwalk.pl. Klient uaktywnia rabat na etapie realizacji zamówienia, wpisując kod rabatowy w polu oznaczonym „KOD RABATOWY” i kliknięciu przycisku „ZASTOSUJ” widocznym obok pola „KOD RABATOWY”. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „ZASTOSUJ” klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 8. Wybrane kody posiadają daty ważności, wskazane przez sklep e-catwalk.pl. Po ich upłynięciu nie można skorzystać z kodów.
 9. Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez sklep e-catwalk.pl.
 10. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie.


REGULAMIN PROMOCJI „PREMIUM50”

Czas trwania: 01.06 - 15.06

 1. Kod rabatowy PREMIUM50 upoważnia do zakupu produktów z zakładki: 
  https://e-catwalk.pl/nowe-produkty?q=Kategorie-Akcesoria-ONA
  https://e-catwalk.pl/nowe-produkty?q=Kategorie-159-AKCESORIA-156-ON
  z 50% rabatem, aktywowanym przy zakupie dwóch produkty kolekcji SS’22, z kategorii UBRANIA, BUTY lub TORBY w standardowej cenie.
 2. Rabat udzielany jest na wszystkie produkty z w/w zakładek z wyłączeniem produktów marek:
  - Philipp Plein
  - Giuseppe Zanotti
 3. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w sklepie e-catwalk.pl.
 4. Kod rabatowy PREMIUM50 ważny jest do 31.08.2022r.
 5. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie e-catwalk.pl.
 6. Kody rabatowe nie sumują się.
 7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 8. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi lub procentowymi udzielanymi przez właściciela sklepu internetowego e-catwalk.pl. Klient uaktywnia rabat na etapie realizacji zamówienia, wpisując kod rabatowy w polu oznaczonym „KOD RABATOWY” i kliknięciu przycisku „ZASTOSUJ” widocznym obok pola „KOD RABATOWY”. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „ZASTOSUJ” klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 9. Wybrane kody posiadają datę ważności do 31.08.2022r., wskazane przez sklep e-catwalk.pl. Po ich upłynięciu nie można skorzystać z kodów.
 10. Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez sklep e-catwalk.pl.
 11. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie.

Otrzymuj informację o nowościach i wyprzedażach

Możesz zrezygnować w każdej chwili. W tym celu należy odnaleźć szczegóły w naszej informacji prawnej.

Menu

Ustawienia

Zgoda na pliki cookie

Stwórz darmowe konto, aby zapisywać ulubione produkty.

Zaloguj się